Prezydent nie chce odkrytego basenu!

Otrzymałem właśnie odpowiedź na moją ostatnią interpelacje w sprawie budowy odkrytego basenu w Tychach. Gdy żar leje się z nieba, a w mieście nie ma żadnego kąpieliska, gorzej nie ma nawet jednej działającej fontanny - Pan Prezydent nie widzi sensu budowy takiego basenu. Jest to dla niego inwestycja „dyskusyjna”, sezonowa a co za tym idzie zbyt droga.

Dziwnym trafem problem sezonowości nie dotyczy lodowiska rozkładanego pod żyrafą na okres 2-3 miesięcy. Pewnie dlatego że sporty zimowe to konik naszego prezydenta i w budżecie pieniądze znaleźć się muszą.

Żeby było śmieszniej Prezydent Borczyk wyliczył, że koszt budowy takiego basenu jest porównywalny do budowy całorocznego basenu krytego. Jeśli miałby to być kompleks wielo-basenowy ze zjeżdżalniami to zapewne tak. Ale basen wybudowany wg nowoczesnych technologii ( typu stal nierdzewna ), bez „marmurów” będzie kosztował kilka razy mniej niż chce Pan Prezydent. Pojawił się również temat braku pieniędzy w budżecie. Gdy ostrzegaliśmy że budowa w jednym etapie całej kanalizacji zamrozi inne inwestycje na kilka lat, byliśmy wyśmiewani. Teraz okazuje się że niestety wyszło na nasze.

*****************************

Odpowiedź :

Tychy, dnia 10.07.2007r.
Szanowny Pan
Krzysztof Tomczyk
Radny Rady Miasta

Dotyczy: interpelacji z sesji w dniu 28 czerwca 2007r.

W odpowiedzi na interpelację z sesji w dniu 28 czerwca 2007r., dotyczącą budowy odkrytego basenu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany” uprzejmie informuję, co następuje:

1) Budowa odkrytego basenu na terenie miasta jest bardzo dyskusyjna i wymaga rozpatrzenia wielu aspektów, z których najważniejszym jest rachunek ekonomiczny. Koszt realizacji basenu odkrytego (z odpowiednim zapleczem) jest zbliżony do kosztu realizacji obiektu krytego całorocznego. Wskazane wyżej obiekty różnią się jednak znacznie dostępnością dla użytkowników. Basen odkryty jest obiektem sezonowym, a zatem korzystanie przez mieszkańców z infrastruktury możliwe jest zaledwie przez kilka miesięcy w roku. Sezon letni w Polsce jest bardzo krótki i budowa sezonowych basenów nie jest przedsięwzięciem efektywnym. Mając na uwadze powyższe, podkreślenia wymaga również fakt utrzymania obiektu, który nie byłby w stanie wypracować stosownego dochodu. Kilkumiesięczny okres eksploatacji, a tym samym nieznaczna liczba korzystających w ciągu roku nie zapewni pokrycia kosztów eksploatacji.

2) Sprawa rozszerzenia granic Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany”, o której Pan wspomina w interpelacji, możliwa jest tylko poprzez podjęcie działań formalnych z gminą sąsiednią (biorąc pod uwagę powiększenie ośrodka w kierunku południowym). Opracowana koncepcja modernizacji wspomnianego ośrodka wypoczynkowego nie przewiduje budowy basenu, a przebudowę linii brzegowej i budowę plaży piaszczystej dla potrzeb kąpieliska z niezbędną infrastrukturą.

3) Budowa basenu jest niewątpliwie inwestycją wielonakładową i wymagającą zaangażowania znacznych środków w budżecie miasta oraz analizy możliwości pozyskania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie miasto jest już zaangażowane w kilka dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o znacznym stopniu przygotowania lub realizacji, które wymagały zabezpieczenia wkładu własnego oraz środków na zabezpieczenie płynności finansowej, co ma bezpośredni związek z wydatkami na inwestycje i zakres Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.
Przykładowo pozwolę sobie wymienić następujące zadania:

- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (z przyznaną dotacją Ministerstwa Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 6 250 000zł),
- Modernizacja lodowiska (Miasto Tychy zostało wyznaczone przez Komitet Olimpijski do udziału w IX Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy "Śląsk - Beskidy 2009" wśród innych miast aglomeracji śląskiej takich jak: Szczyrk, Wisła, Cieszyn i Bielsko-Biała i konieczne jest przeprowadzenie modernizacji obiektu Stadionu Zimowego),
- budowa kilku boisk wielofunkcyjnych na terenie miasta,
- modernizacja Stadionu Miejskiego (zadanie na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego).

Należy jednocześnie podkreślić, że kolejne edycje Wieloletnich Programów Inwestycyjnych uwzględniają sytuację finansową gminy i w związku z tym wprowadzanie nowych tytułów inwestycyjnych oznacza rezygnację z niektórych wcześniej zaplanowanych do realizacji zadań lub przesunięcie w czasie. Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji o ujęciu zadań w budżecie miasta i wspomnianym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjęto, że w pierwszej kolejności środki przeznaczane są na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wpływające na rozwój miasta w wymiarze globalnym i regionalnym.

4) Miasto pozyskało promesę na środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla kolejnego projektu z zakresu infrastruktury sportowo-¬rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Subregionu, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych, który realizowany będzie na zasadach partnerstwa z innymi gminami Subregionu Centralnego. Uzyskana dotacja wymagać więc będzie zabezpieczenia ze strony miasta w najbliższym czasie wkładu własnego.

Reasumując powyższe i z uwagi na prowadzone już projekty z zakresu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, brak jest możliwości podjęcia w chwili obecnej decyzji o budowie odkrytego basenu na terenie miasta.

Z up. Prezydenta MIasta
Zastępca Prezydenta
ds. Infrastruktury

mgr inż. Henryk Borczyk

Post new comment

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Both <img> and <iframe> elements are lazy-loaded.
Back to Top